TOSGEB DERNEĞİ
Solucan Gübresi Üreticileri Derneği

KURULUŞ YASASI
————————————————————————————————————
MADDE 1 – KURULUŞ

FIKRA 1 – DERNEĞİN ADI
TOSGEB
Solucan Gübresi Üreticileri Derneği

FIKRA 2 – DERNEĞİN SİMGESİ
Daire içinde biçimlendirilmiş ağaç

FIKRA 3 – Simgedeki renkler ve temsil ettikleri kavramlar:
BEND 1 – Kahve; toprağı BEND 2 – Yeşil; bitki örtüsünü BEND 3 – Sarı; güneşi
BEND 4 – Dairesel biçim; geri dönüşüm – kavramını ifade etmektedir.

FIKRA 4 – İFADE ŞEKLİ
İşbu kuruluş yasasında;‘TOSGEB DERNEĞİ’ adı sadece ‘Dernek’ biçiminde ifade edilecektir.

FIKRA 1 – DERNEĞİN TEMSİL ETTİĞİ İŞ KESİMİ
Tosgeb Derneği; Gübre iş kolunda, Organik Gübre İş Kesiminde, Solucan Gübresi İş Kesimi’dir.

FIKRA 4 – DERNEĞİN KURUCULARI
———————————————————————————————————
ADI SOYADI /UNVANI
———————————————————————————————————

01-Ahmet Nedanlı – Kurucu Üye
02-Batur Kulaksızoğlu – Kurucu Üye
03-Beyhan Benardete – Kurucu Üye
04-Cem Tolga Bayraktar – Kurucu Üye
05-Cezmi Saday – Kurucu Üye
06-Emre Yıldırım – Kurucu Üye
07-Gallipoli Gıda Ürünleri – Kurucu Üye
08-Hüseyin Dulay – Kurucu Üye
09-İbrahim Doğuş – Kurucu Üye
10-Lütfiye Burçin Karababa – Kurucu Üye
11-Mehmet Aksoy – Kurucu Üye
12-Mehmet Kamil Kaynak – Kurucu Üye
13-Metin Turan – Kurucu Üye
14-Nazan Özdoğan – Kurucu Üye
15-Rafael Detoledo – Kurucu Üye
16-Rasim Aydın – Kurucu Üye
17-Recep Kotan – Kurucu Üye
18-Selçuk Zoroğlu – Kurucu Üye
19-Tahir Şafak İncedal – Kurucu Üye
20-Ümit Karanfil – Kurucu Üye
21-Zihni Güler – Kurucu Üye

——————————————————————————————————–
FIKRA 8– DERNEĞİN AMACI
Tosgeb Derneği; Gübre iş kolunda, Organik Gübre İş Kesiminde,
Solucan Gübresi Üreticileri’nin kurduğu bir örgüt olup;

BEND 1 – Tüketiciyi toprak hakkında bilinçlendirmek, solucan gübresi kullanımına yönelik bilinçli tüketici gurupları yaratmak ve Türkiye topraklarının solucan gübresi ile beslenerek organik madde seviyesinin yükseltmesini sağlamaktır.

BEND 2 – Bu iş kesiminden tüketiciye sağlıklı kaliteli ve nitelikli gübre ulaşması için üretim yöntemleri ve kullanımla ilgili rehberlik etmek,

BEND 3 – Solucan Gübresi üreticisi kesimin sorunlarını bilimin yol göstericiliğinde tanımlamak,

BEND 4 – İş kesiminin yeni oluşmasından ötürü, bu kesimde kullanılacak söz ve deyimlerin yabancı kavram ve sözlerden arındırarak, Türkçe olarak yerleşmesini sağlamak.

BEND 5 – Sorunlara çözüm önerileri ve iş yöntemleri geliştirmek,

BEND 6 – Kamu yönetiminden kaynaklanan sorunların aşılmasında
kamunun karar verme sürecini kolaylaştırmak için kamuoyu oluşturmak, yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunda çalıştaylar düzenleyerek konunun
tartışılmasını ve sağlıklı bilginin elde edilmesini sağlamak,

BEND 7 – T.C. Tarım Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla sürekli iletişim içinde olmak ve gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile iletişime geçip etkinlik konusu ile ilgili yasanın yeniden düzenlenmesine yazımına katkı vermek,

BEND 8 – İş kesimi ve ürünle ilgili yönetmeliklerin oluşturulmasında yaşanacak bilgi kirliliğini gidermek ve iş kesiminin gelişmesi için uygun kamu yönetimi modelini önermek yönetsel düzenlemeler hakkında doğrudan öneriler geliştirerek,

BEND 9 – sorunların çözümlenmesine yönelik etkinlik göstermek. Solucan Gübresi iş kesiminin ülkemiz sathında en yüksek örgütü olmak konumunu sürdürmek.

FIKRA 9– DERNEĞİN KAPSAMI

BEND 1 – Solucan Yemi Üreticisi,
BEND 2 – Solucan Kültürü Üreticisi,
BEND 3 – Solucan Gübresi üreticisi,
BEND 4 – Solucan İthalatçısı,
BEND 5 – Solucan İhracatçısı,
BEND 6 – Solucan Gübresi ithalatçısı
BEND 7 – Solucan Gübresi ihracatçısı
BEND 8 – Solucan Kültürü Teknoloji
BEND 9 – Solucan Gübresi Teknolojisi

MADDE 2 – DERNEĞİN ORGANLARI
FIKRA 1 – Genel Kurul,
FIKRA 2 – Yönetim Kurulu
FIKRA 3 – Bilim Kurulu
FIKRA 4 – Teknoloji Kurulu
FIKRA 5 – Öğretim Kurulu
FIKRA 6 – Denetim Kurulu

MADDE 3 – DERNEĞİN GÖREVİ
FIKRA 1 – Dernek, yürürlükte olanT.C. yasa ve yönetmeliklerine uyumlu olmak kaydıyla; Yönetim Kurulu Başkanı’nın önerisi üzerine, Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde veya diğer ülkelerde temsilciler atayabilir. Temsil ofisleri açabilir.

FIKRA 2 – DURUM RAPORLARI
Derneğin amacına uygun olarak; Türkiye’nin Solucan varlığı, ve potansiyeli ile organik gübre üretimi konusunda mevcut durum hakkında araştırma
yöntemiyle bilgi toplayarak bunları işleyip;

BEND 1 – Solucan Gübresi, Türkiye Olası Talep Raporu’

BEND 2 – Türkiye Solucan Potansiyeli Raporu

BEND 3 – Türkiye’nin Solucan yemi kaynak potansiyeli Raporu

BEND 4 – Türkiye Nitelikli Solucan Boku Üretimi Durum Raporu’nu
oluşturmak, ilgili kurumlarla paylaşmak.

(Açılım: Bu fıkralarda adı geçen konu başlıkları ve raporlar birinci fıkranın
başlangıç için planlanmış görevleri olup, ilerleyen dönemde yeni konularda da sayısal analiz çalışmaları yapılarak bu görev alanı sürdürülebilir biçimde
tasarlanarak devam edecektir)

FIKRA 3 – Katı ve sıvı nitelikli solucan gübresi üretimi için, uygun solucan çeşitlerinin tanımlanarak, ülkemizde çoğaltmak için Solucan Kültürü programı oluşturmak ve uygulayarak çoğaltılan solucanların girişimcilere ücreti karşılığı veya bağış yöntemi ile sunmak.

FIKRA 4 – İlerleyen süreçte bilimsel çalışmaları desteklemek ve/veya iş modeli yaratmak için akademi kurmak ve işletmek. Girişimcilere akademik ve teknik destek vermek rehberlik etmek.

FIKRA 5 – Kamunun 5-10-30-50 yıllık tarımsal üretim ve toprak planlarını hazırlarken bu bilgiden yararlanmasını sağlamak,

FIKRA 6 – Tarım üreticileri, teori ve uygulama üzerinde çalışan bilim okulları, toprak verimliliği için çalışan bireysel ve Toplumsal kurumlar arasındaki kesişmeleri tespit ederek, yeni işbirliği modelleri oluşturmak.

FIKRA 7 – İhtiyaç halinde solucanların beslenmesinde kullanılmak üzere besin üretimi yöntemlerini eğitim ile girişimcilere aktarmak,

FIKRA 7 – ‘Solucan Boku Üretimi’, ve teknik kullanılarak işlenip gübre haline
getirilmesi hakkında sürdürülebilir teknolojileri takip etmek ve yenilikleri üreticilerle paylaşmak.

FIKRA 8 – Solucanların beslenmesi için nitelikli yemin hazırlanması sürecini ham maddeden başlayarak ;

BEND 1 – Sığır boku toplamak’,
BEND 2 – Taşımak,
BEND 3 – Depolamak,
BEND 4 – Evsel atık toplamak,
BEND 5 – Karışım hazırlamak,
BEND 6 – Yığın oluşturmak,
BEND 7 – Çürütmek,
BEND 8 – Boyutlandırmak
BEND 9 – Yem haline getirmek
BEND 10 – Bekletmek ve beslenim için sunmak. – dahil olmak üzere; tüm işlemlerin temel ölçütlerin oluşturulması ve kalıcı bilgiye dönüşmesi için yöntemleri yazılı belgeye dönüştürmek. Üye üreticilerin yararına sunmak

FIKRA 9 – Eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, toprakla dost bir nesil yetişmesi için ilkokul seviyesinden itibaren, öğrencilere yönelik özendirici
uygulamalar yapmak.

FIKRA 10 – İnsan sağlığı ve çevrenin gözetimini esas sorumluluğu sayarak; Bitki Besleme amacıyla kullanılan Solucan Gübresi üreticilerinin ve bu alandaki diğer unsurların ithalat ve ihracat süreci de dahil olmak üzere, Ulusal ve Uluslar arası ölçütlere uygun yürütüldüğünü; üyeleri nezdinde denetleyerek bilimin rehberliğinde yol gösterici olmak.

FIKRA 11 – Başta; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, tarımla ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlar;

BEND 1 – Meslek Odaları,
BEND 2 – Dernekler,
BEND 3 – Birlikler,
BEND 4 – Kooperatifler
BEND 5 – Genel dağıtıcı,
BEND 6 – Satıcılar ve üretici örgütleriyle iletişim kurmak.

FIKRA 12 – Bitki besleme ve gübreleme konusunun daha sağlıklı irdelenmesi ve değerlendirilmesi için;

BEND 1 – Tarımcılarla,
BEND 2 – Organik gübre bayileriyle
BEND 3 – Tarımsal Eğitimcilerle,
BEND 4 – Tarımsal Öğretimcilerle
– sunu, bilgi şöleni ve toplantılar düzenlemek,

FIKRA 13 – Organik tarımsal üretim ile ilgili dünyadaki gelişimleri ve değişimleri takip ederek, Türk girişimcilerin ve üreticilerin bu gelişmelerinden bilgi sahibi olmasını sağlamak.

FIKRA 14 – Türkiye Topraklarının organik içerik yönünden yetersizliğinin farkında olarak, verimsizliği ortadan kaldırmak için kimyasal nitelikli gübre kullanımının toprakta bıraktığı zararlı etkileri araştırarak üreticileri bilgilendirmek.

FIKRA 15 – Kimyasal gübre yerine, güvenilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için, organik gübre ile toprağın beslenmesi gerektiği konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmak,

FIKRA 16 – Tamamen organik nitelikli solucan boku üretimini artırmak ve bundan organik nitelikli toprak besleyici gübre üretmek için teknoloji geliştirilmesini desteklemek ve
yaygınlaştırmak,

FIKRA 17 – Organik kaynaklara yönelerek, doğa ile dost geri dönüşümlü tüketim maddeleri kullanarak tüm ihtiyaçlarını kendi içinde çözen örnek bir toplum yerleşimi modellemesi geliştirerek, bunu amatör girişimcilerin katkıları ile sürdürülebilir hale getirmek

FIKRA 18 – Bu alanda sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek, teknoloji üretilmesini teşvik etmek.

FIKRA 19 – Bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere rehberlik etmek.

FIKRA 20 – Bu alanda kamunun yasal ve yönetsel düzenlemelerine bilgi sağlamak
tüketici, girişimci ve kamu adına hareket eden tarafları buluşturmak bilgi üretmek için tartışma ortamları oluşturmak, bu alandaki girişimleri teşvik etmek ve yaygınlaşması için çaba harcamak.

FIKRA 21 – Toprak besleme ve Bitki besleme ile ilgili;

BEND 1 – Ulusal ve Uluslar arası toplantılara katılmak

BEND 2 – Tarım ürünleri ve tarım teknolojileri sergilerine katılmak,

BEND 3 – Etkinliklerini yayın yoluyla desteklemek için yayıncılık yapmak,

BEND 4 – Yeniden yapılanma konularında üretken ve katılımcı eylemlerde bulunmak.

FIKRA 22 – Ulusal ve Uluslar arası ortamlarda Organik Solucan Gübresi üretimi ile ilgili, etkinlik gösteren kurum ve kuruluşlar ile iletişimde olmak bu kuruluşlarla projeler geliştirmek ortak olarak uygulamak, yardımlaşmak, olmanın yanı sıra her türlü bilgi, belge, malzeme ve yayınları temin etmek, dernek bünyesinde ‘Bilgi Bölümü’ oluşturmak, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelere yönelik bültenler yayınlamak.

FIKRA 23 – İlgili Bakanlıkların AB’ye uyum süreci çerçevesinde yayınladığı;
Yasa ve yönetmeliklere bu iş kesiminin uyumunu sağlayacak her türlü tedbiri almak ve üyelerin teknik düzeylerini yükselterek bilgilendirmek.

FIKRA 24 – Türkiye’de üretilen, ithal ve ihraç edilen, organik yem üretilecek atıklar ile üretilen yemin ve bu yemle beslenen solucanlardan elde edilen ‘Solucan Gübresi’ nin kalite kontrollerini üstlenecek düzeyde donanımlı analiz laboratuvarları kurmak, gerekirse bu laboratuvarlar ‘Bilinçli tarımsal üretim’ yapan çiftçilerin hizmetine sunmak.

FIKRA 25 – Dernek üyelerini; pazar denetimlerinde her türlü haksız rekabet ve yanlış uygulamalar karşısında korumak ve uzlaşma sağlayıcı tedbirler almak

FIKRA 26 – Üyeler arasında dayanışmayı gerçekleştirmek için, gerek görmesi halinde kulüpler açmak, işletmek.

FIKRA 27 – Amaç ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için, gerekli hallerde taşınır varlık biriktirmek ve taşınmaz varlıklar satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.

FIKRA 28 – Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışmak için araç ve gereçler temin etmek,

FIKRA 29 – Gerekli izinler alınmak koşulu ile yardım toplama etkinliklerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

FIKRA 30 – Bu; Dernek Kuruluş Yasası’nda açıklanan amaç için kendisi de doğrudan ticari girişimde bulunarak gelir temin etmek ve üyelerin ortak ihtiyaçlarına yönelik kullanmak.

FIKRA 31 – Üyeleri arasında dostluk ve dayanışma sağlamak için;
BEND 1 – Yemek
BEND 2 – Konser,
BEND 3 – Müzikal
BEND 4 – Tiyatro,
BEND 5 – Sergi,
BEND 6 – Spor,
BEND 7 – Gezi düzenlemek veya düzenlenmiş bu tür etkinliklerde üyelerin yer alması için yönlendirici olmak.

FIKRA 32 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda;
BEND 1 – ‘Vakıf’ kurmak,
BEND 2 – ‘Dayanışma Birliği’ kurmak
BEND 3 – Kurulu bir dayanışma birliğine katılmak,
BEND 4 – Derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak,

FIKRA 33 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair yasada tanımlanmış haklar saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda birlikte projeler yürütmek.

FIKRA 34 – Gerekli görülen yerlerde dernek etkinliklerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

FIKRA 35 – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

MADDE 4 – ÜYELİK KOŞULLARI

FIKRA 1 – Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ile yönetmeliklerinin öngördüğü üyelik koşullarına sahip her birey ve /veya kurum derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş ise, derneğimize üyelik başvurusu yapmak hakkına sahiptir.

FIKRA 2 – Başvurmak, üye olmak
değildir. Dernek Yönetim Kurulu bir üyelik için başvuran adayın konumunu
incelerken şu ölçütlere göre karar alır.

Başvuru sahibi; Türkiye’de Solucan
Gübresi iş kesimini oluşturan;

BEND 1 – Solucan yemi üreticisi,
BEND 2 – Solucan Gübresi üreticisi,
BEND 3 – Solucan İthalatçı ve/veya İhracatçısı

BEND 4 – Solucan gübresi ithalatçısı ve /ihracatçısı

BEND 5 – Solucan üretimi ile ilgili teknoloji üreticisi, ithalatçısı ihracatçısı,

BEND 6 – Solucan gübresi üretimine adanmış bilim okulu öğrencileri, araştırma memurları,

BEND 7 – Bilimsel kariyer sahibi öğreticiler, deneyciler,

BEND 8 – Toprak analizi ve Organik gıda analizine odaklanmış; Laboratuvar
işletenler ve/veya laborantlar.

BEND 9 – Kamuda organik solucan gübresi üretimi ile ilgili adanmış veya görevlendirilmiş; işçiler memurlar ve yöneticiler,

BEND 10 – Organik gıda üretimine adanmış tarımcılardan mı?

FIKRA 3 – Bundan başka Dernek Yönetim Kurulu dernek lehine fayda sağlayacağına inandığı bireyleri veya kurumları da davetle derneğe üye
kabul edebilir.

FIKRA 4 – Sınırlı ve açık ortaklıklara Onur üyeliği verebilir. Bu durumda
yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve yönetmeliklerine uyumlu karar vermeğe zorunludur.

FIKRA 5 – Organik gübre üretimi konusunda etkinlik gösteren yabancı
sermayeli sınırlı ve açık ortaklıkların
ortak veya yöneticilerinin derneğe
kurumsal üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşim hakkı elde etmiş olması
zorunludur.

MADDE 5 – ÜYELİK BAŞVURUSUNUN KARAR SÜRECİ

FIKRA 1 – Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

FIKRA 2 – Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

FIKRA 3 – Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Dernek Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

MADDE 6 – ÜYELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ İŞLEMİ
Her üye derneğe üye olduğu gibi dernek üyeliğinden ayrılmak hakkına da sahiptir.

Bunun için; işlem şu biçimde yürütülür.

FIKRA 1 – Üye, üyelikten ayrılmak istediğinde gerekçesini ifade eden bir dilekçeyi ‘Dernek Genel Sekreterliği’ne sunar.

FIKRA 2 – İki kopya olarak hazırlanmış olan dilekçenin bir kopyası dernek üye arşivine kaydedilir diğeri ise kayıt numarasını gösteren kaşe ile onaylanarak istifasını bildiren üyeye geri iade edilir.

FIKRA 3 – Üyenin istifa dilekçesi başvurudan sonraki ilk ‘Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündeme alınır ve istifa edenin üyeliği sonlandırılır.

FIKRA 4 – Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan geçmiş dönem birikmiş
borçlarını sona erdirmez.

MADDE 7 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN DURUMLAR
Bundan başka bir de üyenin dernek üyeliği ile ilgili yetki aşımı veya yükümlülüklerini yerine getirmediği hallerde dernek Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliği sona erdirilebilir.

FIKRA 1 –Yönetim Kurulu bir üyeyi üyelikten atmak yetkisini şu durumlarda kullanır.

BEND 1 – Dernek kuruluş yasasına aykırı davranışlarda bulunmak,

BEND 2 – Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

BEND 3 – Yazılı ikazlara rağmen üyelik ödeneğini altı ay içinde ödememek,

BEND 4 – Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

BEND 5 – Türkiye Cumhuriyeti yasaları önünde veya hükümetin yayınladığı
yönetmeliklerin koşulları nezdinde
Üye olma koşullarını kaybetmiş olmak,

BEND 6 – Açıklam: Bu durumda işlem şu biçimde yürütülür;

Üyeliğin dernek yönetim kurulunca tek taraflı olarak sona erdirilmesi için yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti ve en az üç imzalı bir tutanakla bu durumun kayda alınmış olması gerekir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek varlıkları üzerinde alacak veya borç kapsamında hak iddia edemez.

MADDE 8 – KURULLAR
KURULUŞ BİÇİMİ/GÖREVLERİ
ÇALIŞMA BİÇİMİ

FIKRA 1– Kurulların oluşumu ve çalışma biçimleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve hükümetin çıkardığı yönetmeliklere uygun olarak üç ayrı öbek biçimde düzenlenmiştir.

BEND 1 – Genel Kurul,
BEND 2 – Yönetim Kurulu,
BEND 3 – Denetim Kurulu

FIKRA 2 – Genel Kurulu’nun oluşumu:
BEND 1 – Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır.

BEND 2 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ortakkuruludur.

FIKRA 5 – Genel Kurul’un toplanması;

BEND 1 – Bu kurul, kuruluş yasasında ifade edilen zamanda ‘Olağan Genel Kurul’ adı ile toplanır.

FIKRA 7 – Toplanma Zamanı
– Çağrı ve Toplantı Usulü

BEND 1 – Olağan Genel Kurul, 2 YILDA BİR, OCAK AYI içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

BEND 2 – Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden %50’sinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde; ‘Olağanüstü Genel Kurul’ toplanır.

FIKRA 8 – Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

BEND 1– Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

FIKRA 10 – Çağrı Usulü

BEND 1 – Yönetim kurulu, dernek kuruluş yasasına göre, genel kurula katılma hakkı bulunan kurumsal üyelerin listesini düzenler.

BEND 2 – Genel kurula katılma hakkı bulunan kurumsal üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, gazete veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

BEND 3 – Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

BEND 4 – İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

BEND 5 – Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak kurumsal üyelere duyurulur.

BEND 6 – İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

BEND 7 – Kurumsal Üye; ‘Genel Kurul’a temsil ettikleri kuruluş adına katılıp,
oy kullanacak kişinin adını yazılı veya elektronik posta ile Genel Kuruldan
önce Derneğe bildirirler.

BEND 8 – Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

BEND 9 – Toplantı Usulü; ‘Genel Kurul’, bireysel, kurumsal ve akademik üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi durumunda ise, üçte ikisinin katılımıyla toplanır;

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.

BEND 10 – ‘Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyeler ve/veya kendilerini temsil etmesi için görevlendirdikleri temsilcilerin yasal koşullara uygun hazırlanmış temsil etmeye yetkili olduklarını gösteren mektuplarını kimlikleri ile birlikte doğrulamaları gerekir.

Bu temsilcilerin belgeleri ‘Yönetim Kurulu’ veya Yönetim Kurulu’nca atanan personel tarafından kontrol edilir.

BEND 10 – Kurumsal üyeler veya görevlendirilmiş temsilcileri, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen katılımcı listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

BEND 11 – Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yetkilendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesinin duyurusu ile başlatılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de ‘Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

BEND 12 – Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir ‘başkan’ ve yeteri kadar ‘başkan vekili’ ile yazman seçilerek ‘Divan Kurulu’ oluşturulur.

BEND 13 – Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan kurumsal üye veya temsilcileri ‘Divan Kurulu’na kimliklerini göstermeleri ve katılımcı listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

BEND 14 – Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması ‘Divan Başkanı’nın yükümlülüğüdür.

BEND 15 – Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

BEND 16 – Genel Kurul’da her kurumsal üyenin bir oy hakkı vardır;
Kurumsal üye ve/veya temsilcisi oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

BEND 17 – Kurumsal üyelerin kuruluşlarındaki başka yöneticilerde
Genel Kurul’a izleyici olarak katılabilirler. Ancak söz söylemeye, oy
kullanmaya veya çalışmaya katılmaya hakları yoktur.

BEND 18 – Onursal üye olarak kabul edilen kuruluşların da birden fazla yöneticisi Genel Kurul’u konuk olarak izleyebilir. Ancak tartışmalara katılamazlar, oy kullanamazlar.
BEND 19 – Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve ‘divan başkanı’ ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler ‘Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen ‘Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

FIKRA 11– GENEL KURUL’UN OY KULLANMAK VE KARAR ALMAK YÖNTEMİ

BEND 19 – Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri ve diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

BEND 19 – Genel kurul kararları, toplantıya katılan üye firma yetkililerinin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

FIKRA 12– ÇAĞRISIZ VE TOPLANTI OLMADAN ALINAN KARALAR

BEND 1 – Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan
kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu yasada yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

BEND 2 – Ancak bu şekilde karar alınması, olağan toplantı yerine geçmez.

FIKRA 13– GENEL KURUL’UN GÖREVİ
Genel Kurul şu konularda tartışma açmak ve karara bağlamak yetkisine sahiptir.

BEND 1 – Dernek organlarının seçilmesi,

BEND 2 – Dernek kuruluş yasasının yeniden düzenlenmesi veya değiştirilmesi,

BEND 3 – Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun raporlarını incelemek
tartışmak, Ardından raporlar hakkında bir kanıya vararak aklamak veya yermek

BEND 4 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işletme bütçe planını incelemek, tartışmak, Ardından bütçe hakkında bir kanıya vararak aynen veya değiştirerek kabul etmek,

BEND 5 – Dernek için gerekli olan taşınmaz varlıkların satın alınması veya mevcut taşınmaz varlıkların satılması hakkında ‘Yönetim Kurulu’na yetki
vermek!

BEND 6 – Derneğin çalışma programları ile ilgili olarak ‘Yönetim Kurulu’ tarafından hazırlanan yönetmelikleri incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak!

BEND 7 – Derneğin Yönetim Organlarından ‘Yönetim Kurulu’ ve ‘Denetim Kurulu’nda görev yapan kamu mensubu ve Kamu mensubu olmayan Başkan ve Üyeler’e verilecek ulaşım ve barınma masrafı, normal çalışma ücreti, fazladan ödeme ve/veya tazminatların miktarlarını tespit etmek. Yazılı belge haline getirerek onaylamak.

BEND 8 – Derneğin ilgi alanındaki dayanışma birliklerine katılması ve
ayrılmasının kararlaştırılması,

BEND 9 – Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, Yurt dışında faaliyette olduğu ülkenin yasalarına göre yürütülen ‘Meslek Birlikleri’ne, ‘Dayanışma Birlikleri’ne ve ‘Yardım Birlikleri’ ne üye olarak katılmaya veya daha önceden katılmış olduğu birliklerden gerekli görmesi halinde ‘ayrılmak’ kararı almak.

BEND 10 – Derneğin Vakıf kurması,
BEND 11 – Derneğin kapatılması,
BEND 12 – Yönetim Kurulu’nun her tür önerisini inceleyip, tartışıp karara
bağlamak!
BEND 13 – Genel Kurul’un toplanması ile ilgili yönetmelik emrinin zamanında yerine getirilmesi

BEND 14 – Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetlemek ve yürürlükte olan yasalara ve kuruluş yasasına uygun olmayan veya yürürlükte olan dernek yasasına uygun olmayan ve/veya derneğin amacına uygun yürütülmesinde yetersizlik gördüğü hallerde ilgili olanları görevden alabilir.

BEND 15 – Derneğin tepe yönetim organı ‘Genel Kurul’ olduğundan derneğin diğer bir organına verilmemiş olan tüm işlerin yürütülmesini de sağlar.

FIKRA 14 – YÖNETİM KURULU OLUŞUMU

BEND 1 – Yönetim Kurulu’ ‘Genel Kurul’ üyelerince seçilir.

BEND 2 – Yönetim Kurulu’nun oluşumu için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilir.

BEND 3 – Görev ve Yetkileri;
BEND 4– ‘Yönetim Kurulu’, seçildikten sonraki ilk toplantısında bir kararla derneğin amacına uygun olarak görevleri tanımlar tanımlanan görevlere personel atamasını yapar.

BEND 5 – Üyeliklerin gözden geçirilerek, aklanması veya koşulları taşımayan veya Derneğin kurumsal varlığına zarar vereceği veya verdiği düşünülen üyelere verilmiş olan üyelik onurunu geri alır.

BEND 3 – Dernek Başkanını belirler ve görevlendirir

BEND 4 – Dernek Genel Sekreterini belirler ve görevlendirir.

BEND 5 – Saymanı belirler ve görevlendirir

BEND 6 – ‘Yönetim Kurulu’, tüm üyeleri her zaman toplantıya çağrılabilir.
Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

BEND 7 – Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde ‘Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Görevi kabul etmeyen üyenin üyelik onuru geri alınabilir.

FIKRA 15 – YÖNETİM KURULU’NUN OFİS ÇALIŞMALARI

BEND 1 – Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

BEND 2 – Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

BEND 3 – Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

BEND 4 – Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

BEND 5 – Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır varlık biriktirmek ve taşınmaz varlıklar satın almak, bu varlıkları satmak veya devretmek, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

BEND 6 – Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

BEND 7 – Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

BEND 9 – Ücretleri Dernek Bütçesinden karşılanmak üzere; Derneğin, gerçek ve tüzel kişiler, Üyeler, İlgili Kurum ve Kuruluşlarla olan bürokratik işlem ve yazışmalar ile Derneği temsilen Fuarlar ve Toplantılara katılmak üzere; bu iş kesimini tanıyan ve sorunlarını bilen, Derneği temsil yeteneğine sahip Personel alınması ve bu personele verilecek ödentilerin miktar ve zamanının belirlenmesi.

FIKRA 17 – DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

BEND 1 – ‘Denetim kurulu’, üç asıl ve üç yedek üye olarak ‘Genel Kurul’ tarafından seçilir.

BEND 2 – Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

FIKRA 18 – DENETİM KURULU’NUN GÖREVİ
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda ;

BEND 1 – Faaliyet gösterip göstermediğini,

BEND 2 – Defter, hesap ve kayıtların yasa ve yönetmeliklere ve derneğin kendi kuruluş yasasına uygun olarak tutulup tutulmadığını,

BEND 3 – Dernek yasasında tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde ‘Yönetim Kurulu’na ve toplandığında ‘Genel Kurul’a sunar.

BEND 4 – Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 9 – GELİR KAYNAKLARI
Derneğin gelir kaynakları aşağıda
sayılmıştır.

FIKRA 1 – Üyelik Ödentisi

BEND 1 – Kurumsal Üyeler, dernek bütçesine her ay 200 Türk lirası yıllık toplam olarak 2400 TL (ikibindörtyüztürklirası) katılım payı öder.

BEND 2 – Bireysel üyeler, dernek bütçesine her ay 100 Türk lirası yıllık toplam olarak 1200 Türk lirası (binikiyüztürklirası) katılım payı öder.

BEND 3 – Akademik üyeler, dernek bütçesine her ay 10 Türk lirası yıllık toplam olarak 120 TL (yüzyirmitürklirası) katılım payı öder.

Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

FIKRA 2 – Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış
ve yardımlar.

FIKRA 3 – Etkinlik gelirleri
Dernek tarafından yapılan;
BEND 1 – Çay partisi
BEND 2 – Yemek Daveti
BEND 3 – Toplantılar,
BEND 4 – Geziler
BEND 5 – Eğlence etkinlikleri,
BEND 6 – Temsiller,
BEND 7 – Konserler,
BEND 8 – Spor etkinlikleri
BEND 9 – Yarışmalar
BEND 10 –Bilgi şöleni etkinliğinden
sağlanan gelirler,

FIKRA 4 – Derneğin taşınır ve taşınmaz varlıklarından elde edilen gelirler,

FIKRA 5 – Yardım toplamak hakkındaki yönetmeliğe göre toplanacak bağış
ve yardımlar.

FIKRA 6 – Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu
geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

MADDE 10 İŞLEM VE İŞLEM HAREKETLERİNİN KAYITLARI
Derneğin tüm etkinliklerinden doğan hareketlerin kaydedilmesi ve Tutulacak Defterler*

FIKRA 1 – Defter tutma esasları;
BEND 1 – Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin

31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap
döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

BEND 2 – Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren
işletme hesabı esasına dönülebilir.

BEND 3 – Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın ‘Yönetim Kurulu Kararı’ ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

BEND 4 – Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme
için, ayrıca Vergi Usul Yasası’ hükümlerine göre defter tutulur.

FIKRA 2– Kayıt Usulü
BEND 1 – Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

FIKRA 3– Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

BEND 1 – Karar Defteri:
Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

BEND 2 – Üye Kayıt Defteri:
Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

BEND 3 – Evrak Kayıt Defteri:
Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak
suretiyle saklanır.

BEND 4 – Demirbaş Defteri:
Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

BEND 5– İşletme Hesabı Defteri:
Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

BEND 6 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri:
Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

MADDE 10 – BİLANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER
Açılım: Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir, Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Yasası ile bu yasanın Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanak yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

FIKRA 1– Defter Türleri:
BEND 1 – Yevmiye Defteri,
BEND 2 – Büyük Defter
BEND 3 – Envanter Defteri

FIKRA 2 – Madde 21 de tutulacak deflerler başlığı altındaki bent 1, 2, 3’ de ifade edilen defterler, bilanço esası tercih edilmesi halinde kullanılır.

FIKRA 3 – Defterlerin Tasdiki
BEND 1 – Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

BEND 2 – Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

BEND 3 – Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile biçimlendirilmiş kağıt veya sürekli biçimlendirilmiş yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

FIKRA 4 – Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

BEND 1 – İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

BEND 2 –Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında
(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan ‘Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ni esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

FIKRA 5 – Derneğin Gelir
ve Gider İşlemleri*

BEND 1 – Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı
Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler; ‘Alındı Belgesi’ yerine geçer.

BEND 2 – Makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Yasasının 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için ‘Vergi Usul Yasası’ hükümlerine göre; gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

BEND 3 – Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

BEND 4 – Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

FIKRA 6 – ALINDI BELGELERİ
BEND 1 – Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve Boyutta) yönetim kurulu kararıyla, basımevinde çoğaltılır.

BEND 2 – Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, basımevinden teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin konularda ‘Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

FIKRA 7 – YETKİ BELGESİ
BEND 1 – Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

BEND 2 – Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, ‘Dernek Yönetim Kurulu” başkanınca onaylanır.

BEND 3 – Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

BEND 4 – Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

BEND 5 – Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

FIKRA 8 – GELİR/GİDER
BELGELERİNİ SAKLAMAK SÜRESİ;

BEND 1– Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

FIKRA 9 – BEYANNAME VERİLMESİ*

BEND 1– Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından
doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından
yerleşkenin kamu yönetimine verilir.

FIKRA 10 – BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜĞÜ*
Kamu Yönetimine yapılacak bildirimler;

BEND 1– Genel Kurul Sonuç Bildirimi

BEND 2 – Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından derneğin bağlı olduğu kamu yönetimine bildirilir:

BEND 3 – Genel kurul sonuç bildirimine; Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

BEND 4– Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

BEND 5 – Taşınmazların Bildirilmesi

BEND 6– Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

BEND 7 – Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

BEND 8– Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

BEND 9 – Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

BEND 10 – Nakit yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

BEND 11 – Kamu Kurum ve Kuruluşları İle birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

BEND 12 – Değişikliklerin Bildirilmesi : Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde Derneklerle ilgili yetkili Kamu Yönetimine bildirilir.

BEND 13 – Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde Yetkili Kamu Yönetimine bildirilir.

FIKRA 7 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
BEND 1 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da
denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.

BEND 2 – Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

FIKRA 8 – DERNEĞİN
BORÇLANMA USULLERİ
BEND 1 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

FIKRA 9 – DERNEK KURULUŞ
YASASINDA DEĞİŞİKLİK NASIL
YAPILABİLİR?

BEND 1 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

BEND 2 – Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

FIKRA 10 – DERNEĞİ KAPATMAK KARARI

BEND 1 – Genel Kurul, her zaman derneğin kapatılmasına karar verebilir. Genel kurulda kapatmak konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

BEND 2 – Kapatmak kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda kapatmak kararı oylaması açık olarak yapılır.

FIKRA 11 – KAPATMAK DURUMUNDA VARLIKLARIN DAĞITIMI

BEND 1 – Genel kurulca kapatmak kararı verildiğinde, derneğin para, ürün
ve haklarının dağıtılması görevdeki ‘Yönetim Kurulu’ üyelerinden oluşan ‘Derneği Dağıtmak Üzere’ oluşturulmuş ‘Dağıtıcı kurul’ tarafından yapılır. Bu işlemlere, kapatmak üzere ‘Genel Kurul’ kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren
başlanır. Derneği dağıtmak süresi içinde, tüm işlemlerde dernek adı şu biçimde ifade edilir. “kapanım sürecindeki Tosgeb – Solucan Gübresi Üreticileri Derneği” ibaresi kullanılır.

BEND 2 – Kapatan Kurulu, yasa ve yönetmeliğe uygun olarak derneğin para, ürün ve haklarının dağıtımı işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla
görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.

BEND 3 – İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

BEND 4 – Kapatmak işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar alınır.

BEND 5– Alacakların alınması ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, ürün ve hakları, ‘Genel Kurul’ da belirlenen yere devredilir.

BEND 6 – Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin
bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatmak gerçekleştiği tarihte en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

BEND 7 – Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

BEND 8 – Derneğin para, ürün ve haklarının yükümlülüklerden
arındırılmasından sonra geçişim işlemlerinin tamamlanmasını takip ederek ‘kapatan kurul’ tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin kamu yönetimine bildirilmesi ve bu yazıya Dağıtıcı kurulun tutanağına eklenmesi zorunludur.

BEND 9 – Derneğin defter ve belgelerini dağıtıcı kurul sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 11 – AÇIKLANMAMIŞ DURUMLAR

FIKRA 1 – Bu Dernek Kuruluş Yasası’nda ifade edilmemiş veya değinilmemiş konular Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Yasası ve Türk Medeni Yasası ve bu yasalara dayanılarak uygulamaya konulmuş olan Dernekler
Yönetmeliği’nde belirtilen biçimde işlenir.

Bu kuruluş yasası kapaklar dahil 20 sayfadan oluşmuştur.
Tüm konular 11 (onbir) maddede ifade edilmiştir. (Bitti)

Kurucular Kurulu Üyelerinin;

ADI SOYADI / UNVANI
———————————————————————————————–
01-Ahmet Nedanlı – Kurucu Üye
02-Batur Kulaksızoğlu – Kurucu Üye
03-Beyhan Benardete – Kurucu Üye
04-Cem Tolga Bayraktar – Kurucu Üye
05-Cezmi Saday – Kurucu Üye
06-Emre Yıldırım – Kurucu Üye
07-Gallipoli Gıda Ürünleri – Kurucu Üye
08-Hüseyin Dulay – Kurucu Üye
09-İbrahim Doğuş – Kurucu Üye
10-Lütfiye Burçin Karababa – Kurucu Üye
11-Mehmet Aksoy – Kurucu Üye
12-Mehmet Kamil Kaynak – Kurucu Üye
13-Metin Turan – Kurucu Üye
14-Nazan Özdoğan – Kurucu Üye
15-Rafael Detoledo – Kurucu Üye
16-Rasim Aydın – Kurucu Üye
17-Recep Kotan – Kurucu Üye
18-Selçuk Zoroğlu – Kurucu Üye
19-Tahir Şafak İncedal – Kurucu Üye
20-Ümit Karanfil – Kurucu Üye
21-Zihni Güler – Kurucu Üye